Звіти керівника

ЗВІТ
директора Дошкільного навчального закладу № 463
Москаленко Лідії Андріївни

на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:
1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.
Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:
- Конституції України,
- Закону України «Про освіту»,
- Закону України «Про дошкільну освіту»,
- Положення про дошкільний навчальний заклад,
- Базовий компонент дошкільної освіти України,
- Закону України «Про охорону праці»,
- Кодексу цивільного захисту України,
- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів освіти і науки
України,
- Закону України «Про відпустки»,
- власного Статуту,
- Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 р.р.,
- річного плану роботи на 2018-2019 н.р.,
- Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних
закладах,
- Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

2
Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.
Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.
Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор, згідно із повноваженнями, закріпленими Статутом ДНЗ №463.
Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу у 2018-2019 навчальному році склав 315 дітей, з них:
4 групи раннього віку (2-3роки) – 80 дітей;
8 дошкільних груп (3-6 (7)років) – 235 дітей.
Групи комплектуються за віковими ознаками.
Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації заявки, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень (форма 063/о), свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.
Дошкільний навчальний заклад №463 працює з 07.00 до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.
Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі здійснюється літній оздоровчий період.
Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено керівником та погоджено з Управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної реєстрації.
Забезпечення ДНЗ № 463 кваліфікованими педагогічними кадрами
Педагогічний колектив відзначається стабільністю. За штатним розкладом педагогічних працівників має бути 31,25, а фактично – фізичних осіб – 30: 1 директор, 1 вихователь-методист, 2 музичних керівники, 26 вихователів, 4 з них перебувають у соціальній відпустці для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку.
Освітній рівень педагогічних працівників:
• вища педагогічна освіта - 21,
• середня спеціальна - 5,
• здобуває повну вищу освіту – 2.

3
Кваліфікаційний рівень:
• «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол.,
• «спеціаліст першої категорії» - 5 чол.,
• «спеціаліст другої категорії» - 9 чол.,
• педагогічне звання «вихователь-методист» - 2 чол.,
• педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,
• здобуває вищу педагогічну освіту-2 (1-вихователь, 1-музичний керівник).
Обслуговуючий та технічний персонал - 29 осіб.
Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.
Освітня робота з дітьми здійснювалася протягом року на належному рівні відповідно до річного плану роботи. Всі пункти річного плану ДНЗ № 463 на 2018-2019 н.р. були виконані.
Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.
Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів садку, міста, інших областей, проходження курсів підвищення кваліфікації при ІППО.
Шість педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році пройшли курси підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Минулого навчального року атестувались наступні педагоги: Москаленко Л.А. - підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «вихователь-методист», Пархоменко Г.М. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Карпенко О.В. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Гопкало А.Л. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії», Клеменюк І.Л. - присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст». Порушень по атестації не виявлено.
В грудні 2018 року на базі дошкільного закладу, відбувся майстер-клас для голів районної профспілки про що у газеті «Єдність» було опубліковано статтю присвячену колективу ДНЗ № 463.
В березні 2019 року відбувся семінар «Управлінська діяльність, як основний крок до надання якісних послуг в сучасному закладі освіти» для директорів ЗДО міста Києва за що директор отримала Подяку від Департаменту освіти і науки.

4
Заслуговує на увагу досвід роботи вихователя Норинчак А.О. яка за свої творчі доробки в журналі «Бібліотечка вихователя дитячого садка» у 2019 році отримала сертифікат.
За сумлінну працю та досягнення у вихованні дітей у 2018-2019 навчальному році грамотами Управління освіти, молоді та спорту були нагороджені наступні працівники: вихователі Герасименко О.В., Андрієнко Н.В., помічники вихователя Бондар Д.В., Казькова В.П. та шеф-кухар Пушкаренко О.С.

Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.
Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. В наявності 34 вогнегасники, також заклад оснащений пожежними рукавами в кількості 6 штук. Періодично проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі. Наказом по закладу призначені відповідальні особи за протипожежний стан.
Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.
Адміністрація створює належні умови праці для працівників дошкільного закладу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров’я дітей і працівників, попередження травматизму.
Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки . Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

Соціальний захист працівників дошкільного закладу
У Дошкільному навчальному закладі № 463 здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Вчасно виплачується заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престиж праці, всі працівники отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти та 8 Березня, також всі працівники

5
отримують в розмірі посадового окладу матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної відпустки.
Профспілковий комітет дошкільного навчального закладу приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників.
Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники забезпечені спецодягом в достатній кількості.
Вчасно (два рази на рік) та організовано проводяться періодичні медичні огляди працівників.

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та медичного супроводу
Велику увагу протягом навчального року приділяється фізичному вихованню, медичному обслуговуванню та організації харчування дітей. Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку
дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму є його відповідність віковим особливостям дитини. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.
Аналіз захворюваності серед дітей ДНЗ № 463 за 2018 рік показав, що кількість днів пропущених через хворобу в середньому однією дитиною становить 3,3 проти 3,2 у 2017 році.
Кількість пропущених днів через хворобу збільшилась: 1052 проти 1022. Кількість випадків зменшилась: 139 проти 159 у 2017 році.
Серед груп раннього віку найвища захворюваність у групі № 5-16,2 днів. Серед груп дошкільного віку в групі № 7 – 4,2. Найнижча захворюваність серед груп дошкільного віку у молодшій групі № 6 – 0,4 дні та № 10 - 1,1 днів в середньому пропущено однією дитиною.
У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі.

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі
В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації повноцінного та якісного харчування, яке здійснювалось відповідно до примірного двотижневого меню.
З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

6
Готуючи страви, кухарі суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.
Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.
З боку вихователя-методиста здійснювався контроль за культурою харчування дітей. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.
Соціальна підтримка та соціальна допомога дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, дітям – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій
В дошкільному закладі виховуються 28 дітей які потребують соціальної підтримки та допомоги, а саме :
• дітей позбавлених батьківського піклування – 1 особа (безкоштовне харчування);
• дітей з багатодітних сімей – 17 осіб (35% від вартості харчування);
• діти з малозабезпечених сімей – 3 особи (безкоштовне харчування);
• діти – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій – 7 осіб (1 гривня на місяць).

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

В усій роботі педагогічного колективу активними помічниками завжди були і є батьки.
Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами та з батьками. Батьки є основними замовниками та координаторами роботи дитячого садка, і керівник , і працівники підзвітні , насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківська громада. З метою ознайомлення батьків з життям дошкільного закладу проводимо групові та індивідуальні консультації, тематичні батьківські збори. Батьки сприяють поліпшенню середовища в дошкільному закладі.

За позабюджетні кошти по ДНЗ № 463 у період з 01.06.2018-31.05.2019 року придбано малоцінні предмети, матеріали та інвентар (Додаток 1).
Кошти виділені бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі «Освіта» для ДНЗ № 463 поновленню дитячих меблів, по заміні кухонного посуду, придбання миючих, чистящих засобів (Додаток 2).
Використання позабюджетних коштів надані Громадською організацією «Розвиток столиці» у 2019 році (Додаток 3).

7
Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати, приймаю участь у групових батьківських зборах де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання. На веб-сайті ДНЗ є можливість он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації.
За минулий 2018-2019 навчальний рік кількість звернень зменшилася і становить 288.


з/п Тематика порушених питань
2018
за 6 міс. 2019
за 5 міс. Разом
1 Працевлаштування 7 4 11
2 Оформлення дитини до ДНЗ 100 74 174
3 Правові питання 14 7 21
4 Збереження місця, переведення, вибуття дітей 17 31 48
5 Оплата за харчування, відвідування ДНЗ 20 14 34
ВСЬОГО 158 130 288

Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це: працевлаштування, оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу та іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, внутрішньо переміщені особи, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують ДНЗ.

Підсумки:

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що в дошкільному навчальному закладі № 463 створені належні умови для організації та проведення освітньої роботи, реалізації Базового компонента дошкільної освіти на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

Діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою в повному обсязі.

8

Керівник вживає всі необхідні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ залучаючи додаткові джерела фінансування, забезпечуючи їх раціональне використання.

Але є труднощі які необхідно вирішувати і надалі. Це поступова заміна дитячих меблів, ліжок, шаф для роздягання, часткова заміна м’якого інвентарю та запровадження гурткової роботи.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу – це успіхи нашого дошкільного навчального закладу.

Додаток 1
Звіт про використання позабюджетних коштів
по ДНЗ № 463
у період з 01.06.2018 по 31.05.2019 року

з/п Назва товару Кількість
(шт.) Сума
(грн.) № групи,
призначен -ня
1 Круг абразивний 1шт. 130,00 територія
2 Прожектор вуличний 4шт. 1235,00 будівля
3 Перезарядка вогнегасників 22шт. 950,00 по групах
(12 груп)
4 Миюче для харчоблоку 20шт. 500,00 харчоблок
5 Бензин для покосу трави 5л. 140,00 територія
6 Лак по дереву 1шт. 75,00 територія
7 Дюбеля 1уп. 120,00 по групах
(12 груп)
8 ОSB 1лист 370,00 гр.№10
9 Клей для лінолеуму 1шт. 70,00 гр..№10
10 Канцтовари (ручки, зошити, журнали) 2060,00 по групах
(12 груп)
11 Свердло для перфоратора 3шт. 180,00
12 Килими 2шт. 3200,00 гр..№2
13 Праска електрична 1шт. 1250,00 гладильня
14 Жорсткий диск 1шт. 1960,00 кабінет директора
15 Флешка 5шт. 1290,00 кабінет директора, вихователя-методиста
16 Заправка картриджа 1шт. 120,00 кабінет заступника директора з АГЧ
17 Миюче „Бджілка” 10шт. по 5літрів 3800,00 харчоблок, по групах
(12 груп)
18 Сіль морська 4шт. 63,00 по групах
19 Сода харчова 10шт. 90,00 харчоблок
20 Валики для фарбування 4шт. 120,00 територія
21 Хімічні препарати для мурах 2шт. 130,00 територія
22 Вентилятор 1шт. 400,00 харчоблок
23 Контейнери пластикові 12шт. 660,00 по групох
24 Журнали складського обліку 2 шт. 200,00 комора
25 Стиплер 1 шт. 30,00 комірник
26 Ганчірки , металеві скребки 10 шт. 200,00 харчоблок
27 Зміна КВЕДу 1 шт. 540,00
28 Відбілювач 2 шт. 50,00 пральня
29 Насадки для м'ясорубки 1 шт. 750,00 харчоблок
30 Засіб антижир 2 шт. 50,00 харчоблок
31 Шафа книжна 1 шт. 1600,00 гр..№11
32 Миючий засіб „Фері” 1 шт. 40,00 харчоблок
33 Рушники-прихватки 3 шт. 30,00 харчоблок
34 Вивіз листя 162міш. 2400,00
35 Замок 1 шт. 80,00 сарай
36 Калькулятор 2 шт. 210,00 медсестра,
завгосп
37 Металеві скребки 4 шт. 80,00 харчоблок
38 Гумові перчатки 2уп. 200,00 харчоблок
39 Термометри 4 шт. 100,00 комора
40 Ремонт принтера 1 шт. 100,00 кабінет завгоспа
41 Ремонт пральної машини 1 шт. 500,00 пральня
42 Вивіз листя 110міш. 1500,00
43 Тюлеві завіси 21м. 1500,00 муз.зал
44 Дюбеля 1уп. 100,00
45 Новорічні прикраси 10уп. 800,00 муз.зал
46 Плінтус, уголки 170,00 коридор
47 Бензин для снігоприбиральної машини 10л. 320,00
48 Заправка катриджа 1 шт. 200,00 кабінет директора
49 Програма «Я - киянин» 1шт. 105,00 групи
50 Відбілювач для білизни Зшт. 60,00 пральня
51 Ганчірки для миття посуду 6шт. 175,00 харчоблок
52 Миючий засіб для посуду 6шт. 110,00 харчоблок
53 Стікери для проб 1шт. 15,00 харчоблок
54 Книга «Бракераж готової продукції» 1шт. 90,00 медкабінет
55 Фоторамка 1шт. 40,00 для нагородження
56 Електричні лампочки 10шт. 100,00 музичний зал
57 Протипожежне обладнання(ключниці) 2шт. 700,00 евакуаційні виходи
58 Сіль технічна 500кг. 2000,00 посипання доріжок
59 Кольоровий папір 1шт. 100,00 музичний зал
60 Тюлевий завіс 3м.п. 300,00 музичний зал
61 Заправка катриджів 2шт. 250,00 кабінети
62 Заточка ножів для мясорубки 5шт. 500,00 харчоблок
63 Грамоти 100шт. 100,00 кабінет директора
64 Миюче на харчоблок 3шт. 60,00 харчоблок
65 Серветки целюлозні 2уп. 70,00 харчоблок
66 Відбілювач 4шт. 160,00 пральня
67 Стікери 1уп. 50,00 харчоблок
68 Йоршики 7уп. 90,00 харчоблок
69 Пергамент 1уп. 45,00 харчоблок
70 Ручки кулькові, маркер 2шт 60,00 комора
71 Бахіли 3уп. 180,00
72 Дошкільна документація 300,00 кабінет методиста
73 Заправка катриджа 2 шт. 240,00 кабінет директора,
кабінет діловода
74 Вивіз листя 100міш. 1500,00
75 Заточка ножів до м ясорубки 7шт. 300,00 харчоблок
76 Ніж кухонний 1шт. 135,00 харчоблок
77 Гумові перчатки 1уп. 55,00 харчоблок
78 Шапочка одноразова 1уп. 85,00 харчоблок
79 Мітли 30шт. 570,00 двірники
80 Іграшки до свята бантика 530,00 по групах
81 Засіб для троянд 1шт. 40,00 вулиця
82 Порошок від мурах 3шт. 110,00 вулиця
83 Степлер 1шт. 35,00 кабінет діловода
84 Ганчірка для підлоги мікрофібра 1шт. 90,00 харчоблок
85 Вінчик для збивання 1шт. 25,00 харчоблок
Всього 40038,00

Директор Л. Москаленко

Додаток 2
Інформація по ДНЗ № 463
про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі „Освіта”
з 01.06.2018 по 31.08.2018 року

з/п Назва товару Кількість
(шт.) Сума
(грн.)
1 Відро оцинковане 5 599,50
2 Відро пластмасове 10 619,00
3 Туалетний папір 400 1308,00
4 Віник 10 895,00
5 Ганчірка для підлоги 15 591,00
6 Гірчиця 10 145,20
7 Граблі кручені 2 130,32
8 Держак для лопати 2 62,06
9 Порошок для чищення 30 450,00
10 Держаки для грабель 2 62,06
11 Мило дитяче рідке 110 1834,80
12 Пральний порошок 80 1344,00
13 Засіб для унітазів 40 744,00
14 Засіб для миття посуди 50 726,00
15 Мило господарче 40 244,80
16 Засіб для миття вікон 11 247,50
17 Лопата для снігу 2 263,02
18 Мітла пластикова з ручкою 2 398,8
19 Набір губок 47 1875,30
20 Рукавиці гумові 33 990,00
21 Рукавиці текстильні 10 299,00
22 Совок з ручкою 2 398,40
23 Сода столова 10 145,20
24 Швабра з мікрофіброю 5 1499,00
25 Вогнегасники ВВП-9 3 2064,00
26 Вогнегасники ВВП-5 6 4656,00
27 Протипожежний набір (кошма, лом, багор) 1 2482,00
28 Дезінфікуючий засіб «Санітаб» 7кг. 2100,00
29 Фарба емаль біла ПФ115(2,8кг.) 24бан. 3600,00
30 Шафа для роздягання 3-х місна з лавою 4шт. 6290,00
31 Шафа для роздягання 5-ти місна з лавою 5шт. 12500,00
32 Шафа для горщиків 2шт. 1680,00
33 Ліжко дитяче одномісне 25шт. 22392,00
Всього на суму 73635,96

Директор Л. Москаленко
Додаток 3

Позабюджетні кошти надані Громадською організацією «Розвиток столиці» за період з 01.06.2018 по 31.05.2019року по ДНЗ № 463


з/п Назва товару Кількість
(шт.) Сума
(грн.) Призначення
1 Стільці офісні 60шт.*495.00 29700.00 музичний зал

Директор Л. Москаленко

Дата публікації: 

четвер, 18 липня 2019