Внутрішня система якості освіти

Внутрішня система забезпечення якості освіти в ДНЗ № 463

Метою формування та функціонування внутрішньої системи якості освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей визначаються  шляхом проведення моніторингових досліджень.

Навчальна програма, за якою здійснюється освітній процес здобувачів дошкільної освіти «Дитина» від 2 до 7 років, забезпечує можливість набуття компетентностей згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва».

Освітній процес здійснюється у групових приміщеннях, музичному залі, на спортивних майданчиках.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження, використовують підготовлений інструментарій: анкетування (опитування) батьків, діагностичні карти, міні-заняття з окремими дітьми, спостереження за дітьми, бесіди з вихованцями, контрольні та підсумкові заняття, вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці), дидактичні ігри та вправи тощо.

Результати моніторингу узагальнюються вихователями за освітніми напрямами Базового компоненту дошкільної освіти у вигляді аналітичних таблиць, діаграм показників (критеріїв) перерахованих умінь здобувачів освіти за всіма показниками.

Показниками ефективності освітнього процесу, якості надання освітніх послуг можуть бути:

- % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх напрямів, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

Результати моніторингу узагальнюються у вигляді діаграм, таблиць, тексту та відображають якісні показники організації освітнього процесу у дошкільному закладі.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ

2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

     У період з 10.05.2023 р по 22.05.2023 р. в закладі дошкільної освіти всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2022-2023 навчального року. 

       Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу згідно державного стандарту, що представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат — компетентність дитини старшого дошкільного віку.

         Педагоги оцінювали досягнення за ключовими для дошкільної освіти компетентностями дитини (рухова і здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі початкової школи та протягом життя.

      Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти (2021р). Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). 

           Отже, в цілому по ЗДО  маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців.

Таблиця 1

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог
Базового компоненту дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік

№ з/п

Освітні лінії

Показник на жовтень 2022р

у %

Показник на травень 2023р

у %

Динаміка зміни +/-

1

2

3

4

5

1

Освітній напрям «Особистість дитини»

95

95

0

2

Освітній напрям «Дитина в соціумі»

91

95

+4

3

Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»

90

93

+3

4

Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва»

91

95

+4

5

Освітній напрям «Гра дитини»

91

96

+5

6

Освітній напрям «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

91

96

+5

7

Освітній напрям «Мовлення дитини»

80

90

+10

        Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на формування ключових компетентностей дітей.

      Особливої уваги буде надано корекційно-відновлювальній роботі у групах, де діти мають особливості мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітньої лінії «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної) у межах виконання річних задач закладу освіти.

       Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть впродовж поточного навчального року спільно з батьками, як учасниками освітнього процесу, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів.

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ

2022/2023 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

      У період з 10.10.2022 р. по 21.10.2022 р. в закладі дошкільної освіти всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили початковий моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на початок 2022-2023 навчального року. Особливостями проведення обстеження у поточному навчальному році є врахування проведення освітнього процесу із оголошеним воєнного стану та відновлення роботи ЗДО у адаптивному режимі.

      Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх напрямів: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (жовтень, травень).

   Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також педагоги дотримувались певного алгоритму: використання діагностичного інструментарію; використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини; за результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми, міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали результати художньо-продуктивної діяльності дошкільнят (малювання, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

Отримані результати дали педагогам змогу визначити, які з тем засвоєні дітьми, а з яких у поточному навчальному році необхідне посилення роботи та коригування матеріалу, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

Отже, в результаті проведеної роботи на початок навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців закладу дошкільної освіти (за зведеною таблицею по ЗДО):

Таблиця 1

Початкові якісні показники засвоєння програмних вимог
Базового компоненту дошкільної освіти на початок 2022/2023 навчального року

№ з/п

Освітні напрями

Показник на жовтень 2022р

у %

1

2

3

1

Освітня лінія «Особистість дитини»

92

2

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

91

3

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

90

4

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

91

5

Освітня лінія «Гра дитини»

91

6

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

91

7

Освітня лінія «Мовлення дитини»

80

     Впродовж наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на покращення показників рівня формування компетенцій дітей з урахуванням дистанційної форми освіти у минулому навчальному році.

      Особливої уваги буде надано   формуванню компетентностей освітньої лінії «Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та комунікативної. у межах виконання річних задач закладу освіти.

      Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть впродовж поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів з дотриманням умов адаптивного карантину.

 

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ СТАНОМ НА ВЕРЕСЕНЬ

2021/2022 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

      У період з 04.10.2021 р. по 15.10.2021 р. у закладі дошкільної освіти всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили вхідний моніторинг рівня досягнень та засвоєння програмних вимог станом на початок 2021-2022 навчального року.

    Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками педагоги оцінювали досягнення дітей за показниками (критеріями, моделями) всіх семи освітніх ліній: «Гра дитини», «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природньому довкіллі», «Дитина у світі культури», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти. Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній дошкільний вік, старший дошкільний вік). Для стимулювання розвитку дітей і своєчасного виявлення та усунення недоліків в освітньому процесі моніторинг рівня досягнень здійснюється двічі на рік (жовтень, травень).

    Під час комплексного оцінювання педагоги враховували три основні принципи: створення умов для розкриття певних знань, максимальна реалізація навичок дитини, спрямованість на підвищення результативності освітнього процесу. Також фахівці дотримувались певного алгоритму:

-         Використання діагностичного інструментарію;

-         Використання методів і прийомів (методика обстеження), які допомагають виявити фактичний різнобічний рівень розвитку дитини;

-         За результатами освітньої роботи – визначення рівня засвоєння знань (високий, достатній, середній, низький).

     Для здійснення моніторингу педагоги проводили: спостереження за дітьми (безпосередні, опосередковані), міні-заняття, дидактичні ігри та вправи, розвивальні ігри, бесіди. Також використовували доручення, як один із видів природного експерименту, вивчали продукти праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці, мовленнєвої творчості).

      Отримані результати дали  педагогам змогу визначити, які з пройдених тем діти виявили низький рівень досягнень, а тому важливим буде впродовж 2021/2022 навчального року посилення роботи з відповідної теми, перегляд запланованих форм роботи, тем, тощо.

    Отже, в результаті проведеної роботи на початок навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня досягнень вихованців ЗДО (за зведеною таблицею по ЗДО):

     Отже, в цілому по ЗДО маємо наступні показники моніторингу рівня освітніх досягнень вихованців.

Таблиця 1

Порівняльні якісні показники засвоєння програмних вимог
Базового компоненту дошкільної освіти за 2021/2022 навчальний рік

№ з/п

Освітні лінії

Показник на жовтсень 2021р

у %

1

2

3

1

Освітня лінія «Особистість дитини»

84

2

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

84

3

Освітня лінія «Дитина в природному довкіллі»

88

4

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

84

5

Освітня лінія «Гра дитини»

88

6

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

89

7

Освітня лінія «Мовлення дитини»

80

      Впродовж поточного навчального року педагогами заплановано проведення освітньої роботи, яка буде спрямована на покращення показника рівня формування компетенцій дітей. 

       Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть впродовж поточного навчального року спільно з батьками, залучаючи їх до освітнього процесу під час різних режимних моментів з дотриманням вимог адаптивного карантину.

      Таким чином, під час подальших комплексних оцінювань педагоги будуть створювати умови для всебічного формування компетентностей згідно віку дітей.

 

Діагностика виконання дітьми ДНЗ № 463 основних рухів

2021-2022 навчальний рік

ІІ молодша група №9, №7, №3

Середня група №2 та №8

Старша група №1, №10 та №12